هرگاه كسانی را ديدی كه آيات ما را استهزا می‏كنند، از آنها روی بگردان تا به سخن ديگری بپردازند! و اگر شيطان از ياد تو ببرد، هرگز پس از يادآمدن با اين جمعيّت ستمگر منشين!
بیشتر...